14

Інформаційна картка

Бібліографічний опис 

 

Анотація  

 

Короткий опис проблеми, яку (в рамках нашої теми) висвітлено вченим: 

Поняття та їх визначення

 

Класифікація об'єктів

 
 • теоретична робота
 • практичний характер

 

Тема та її опис

 • допрофільного навчання
 • профільної підготовки
 

Стислий опис методів, прийомів, методик, технологій запропонованих автором (в рамках нашої теми)

Назва та короткий опис 

 

Чи відображено в джерелі варіативні програми та на якому рівні (з якого предмета, для яких класів, вказано тільки назву \ даний короткий опис програми \ програму описано детально тощо)

 

Інформація про вчителя, який аналізував джерело 

 

Шифр джерела 

 

Додати джерело в електронному вигляді

Інформаційна картка

Бібліографічний опис

Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Методика обучения географии: ученик и практикум для академического бакалавриата [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.org/182176/pedagogika

Анотація

У підручнику розглядаються загальні положення теорії і методики навчання географії, особливості викладання шкільних курсів географії в умовах впровадження Федерального державного освітнього стандарту. Представлений великий набір практико-орієнтованих кейсів, що сприяють формуванню загальнокультурних, загальних і професійних компетенцій учнів. У додатку містяться контрольні матеріали для перевірки рівня знань з даного предмету, термінологічний словник, нормативні документи, які регламентують процес навчання географії в загальноосвітніх організаціях. Відповідає актуальним вимогам Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за кваліфікацією "Академічний бакалаврат" напряму "Педагогічної освіту" за профілем "Географічна освіта", а також магістрантів, аспірантів, вчителів.

Інноваційний характер видання полягає в глибокому теоретичному опрацюванні предмета, методики навчання географії та багатогранності запропонованих навчально-виховних підходів і технологій. Спроби з'єднання систематичних знань в області геодідактікі з ідеологією сучасної освіти зробили оригінальним не тільки зміст підручника, але й його стиль.

Короткий опис проблеми, яку (в рамках нашої теми) висвітлено вченим:

Поняття та їх визначення

Предпрофильная подготовка … развитие широкого спектра познавательных и практических интересов, ориентированных на выбор профиля обучения и обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. Главной целью этого этапа является создание условий для полноценного образования подростков в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями для обеспечения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся. Предпрофильная подготовка основана на идее дифференциации образования. Она позволяет учитывать склонности и способности школьников, профессиональные намерения подростков в отношении продолжения образования, ориентацию обучающегося в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека. Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующей самоопределению учащихся относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности. Предпрофильная подготовка нацелена на выявление и развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, склонностей, способностей учащихся, формирование деятельностного опыта и ключевых компетенций, ориентированных на выбор профиля обучения или будущей профессии.

Профильное обучение является направленным, дифференцированным и компенсаторным. В основу системы профильного обучения положен компетентностный подход, способствующий формированию социальной адаптации и мобильности выпускников. Профильные — предметы повышенного уровня, определяющие направленность конкретного профиля обучения. элективные курсы, входящие в состав профиля. Они являются курсами но выбору и также обязательны для учащихся. Элективные курсы выполняют две функции: поддерживают изучение профильных предметов и обеспечивают внутрипрофильную специализацию для построения индивидуальных образовательных траекторий

Класифікація об'єктів

Глава підручника «Методика вивчення профільних та елективних курсів географії» містить інформацію про

 • основні аспекти Концепції Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2016-2020 р.р.,
 • про сутність до профільного навчання та його відмінності від профільної освіти,
 • опис цілей та основних тем програми профільної освіти з географії,
 • поняття про елективні курси різних типів та вимоги до організації дослідницької діяльності учнів в профільних класах,
 • описані вимоги до методичної підготовки вчителя географії, який працює в профільних класах.
 • у кейсах надані рекомендації щодо правил написання наукової статті, представлені сучасні способи роботи з інформацією на уроках за допомогою використання сучасних інформаційних технологій
 • теоретична робота
 • практичний характер

Робота носить теоретичний характер, проте представлені автором цікаві сучасні практичні методи роботи з інформацією: таблиця побудови завдань для розробки ситуативних задач, таблиця різнорівневих завдань для розробки ситуативних задач, методичні прийоми активізації та стимулювання навчальної діяльності учнів під час лекції тощо

Тема та її опис

 • допрофільного навчання
 • профільної підготовки

Поняття допрофільного навчання описується на рівні відмінностей та особливостей їх організації (див. тлумачення понять)

Географія в профільній школі представлена двома модулями - соціально-економічним і природно-географічним. Вивчення географії на профільному рівні дозволяє максимально використовувати загальноосвітній і культурологічний потенціал науки, допомагає випускникам на основі системи географічних знань, умінь, навичок самовизначитися в стрімко мінливому навколишньому світі, продовжити свою освіту в обраній галузі. При навчанні географії на профільному рівні повинні широко використовуватися лекційно-семинарсько-залікові заняття і проектно-дослідницьке навчання, яке має широкі можливості для формування досвіду творчої діяльності учнів і емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Елективні курси з географії в профільній школі можуть бути традиційними, заснованими на використанні наявного методичного забезпечення, і авторськими, створеними з використанням нових навчальних технологій, насамперед інформаційних, а також практичних робіт.

Специфіка профільного навчання передбачає активне оволодіння учнями навчально-дослідницькою діяльністю з придбання практичних і теоретичних знань з переважно самостійним застосуванням наукових методів пізнання. Навчально-дослідницька діяльність повинна носити послідовний характер і здійснюватися самостійно.

Стислий опис методів, прийомів, методик, технологій запропонованих автором (в рамках нашої теми)

Назва та короткий опис

Реалізація ідеї профільності на старшій ступені вимагає попереднього самовизначення учня щодо профілюючого напряму власної діяльності. З цією метою в основній школі вводиться допрофільна підготовка. Структура допрофільної підготовки включає елементи: орієнтаційний (придбання початкового досвіду прийняття відповідального рішення про вибір індивідуального маршруту в освітньому просторі), інформаційний (розробка інформаційної «освітньої карти»), навчальний, який представлений курсами за вибором.

Профільне навчання в старших класах загальноосвітньої школи націлене на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, в тому числі з урахуванням реальних потреб ринку праці, відпрацювання гнучкої системи профілів і кооперації старшій ступені школи з організаціями професійної освіти.

Автором запропоновані методичні таблиці для вчителя, які включають покроковий опис дій під час:

 1. Реалізації діяльнісного підхода при роботі з підручником на різних етапах діяльності:

Мотиваційно-діяльносний (формулювання проблемного питання уроку за темою параграфа тощо), орієнтаційно-діяльносний (створення алгоритму діяльності, навчання технології створення алгоритму тощо), виконавчий (логічний аналіз, пошук пояснень тощо), творчий (спілкування в навчальних ситуаціях тощо), оціночно-рефлексійний (порівняння результату з еталоном тощо) (див табл 1)

 1. Розробка ситуаційної задачі (кейс-метод):

  Хід рішення ситуативної задачі на різних рівнях діяльностіу формі таблиці, де перша колонка є описом виду завдання : знання, розуміння, аналіз, синтез, прогнозування, оцінка, другий – діяльність учнів на кожному рівні (див. табл.2)

 2. Таблиця варіантів різнорівневих завдань для розробки ситуативних задач: до кожної категорії підібрані різнорівневі завдання, наприклад для категорії «розуміння» - поясніть причину того, що…, побудуйте прогноз розвитку…, переформулюйте ідею про…, наведіть приклади того…, покажіть зв'язки, що направлені на… (див. табл.3)

Чи відображено в джерелі варіативні програми та на якому рівні (з якого предмета, для яких класів, вказано тільки назву \ даний короткий опис програми \ програму описано детально тощо)

На думку авторів, за змістом курси за вибором можуть бути двох типів: традиційні, засновані на використанні наявного методичного забезпечення (наприклад, факультативні курси, блоки додаткових занять з профільних розділах), і авторські, створені з використанням нових навчальних технологій, насамперед інформаційних, а також практичних робіт. Можливості реалізації курсів за вибором, їх структура і зміст носять варіативний характер і залежать від ряду конкретних умов, в тому числі:

- набору профілів, які пропонуються учневі;

- кадрову ситуацію в освітній установі і муніципальної освітньої мережі в цілому (можливості залучення до роботи в профільних класах вузівських фахівців);

- складу учнів (кількість, рівень базової підготовки школярів).

Курси за повинні бути досить різноманітні за змістом і набору суміжних предметів і сприяти позитивної мотивації навчання за обраним профілем. Педагогічні технології, використовувані в системі курсів за вибором, слід орієнтувати на те, щоб учень отримав таку практику, яка допоможе йому краще оволодіти навчальними вміннями і навичками, що дозволяють успішно освоїти програму профільної школи. Вони повинні стимулювати пізнавальний інтерес і самостійну пошукову діяльність.

Зміст курсів за вибором може носити загальнопредметних характер або конкретизувати певну проблематику. У зв'язку з цим елективні курси можуть мати різну змістовну спрямованість. Виділяються курси загального характеру, які розширюють зміст профільних розділів і забезпечують інтеграцію навчальних предметів (наприклад, «Стихії природи», «Зміни клімату Землі», «Пам'ятники Всесвітньої природної і культурної спадщини» і т.д.), і курси, що вводять в супутні професії ( «Океанологія», «Метеорологія», «Географія туризму» та ін.).

При виборі курсів за вибором необхідно визначити їх зміст відповідно до цілей навчання. Слід також зіставити обраний курс із суміжними предметами і визначити послідовність їх проходження. Обов'язковою умовою успішної реалізації курсів за вибором є їх методичне забезпечення.

Інформація про вчителя, який аналізував джерело

Борзенкова Т.А., заступник директора з наукво-методичної роботи гімназії № 136 м. Києва

Шифр джерела

НЕ ПИСАТИ

Додати джерело в електронному або друкованому (ксерокопія) вигляді

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua