14

 

maket

1 2

 

     

 

email3

Шановні батьки гімназистів!

         Повідомляємо, що в разі необхідності (виникають питання з організації виконання домашніх завдань, проблеми з нерозумінням правил та вимог даного вчителя, системою оцінювання тощо) Ви можете звернутися до вчителя письмово через електронну пошту (адреса на сайті гімназії) або особисто, домовившись про зустріч через класного керівника, в робочі дні з 15:15 до 17:00.

 

Адміністрація

 

Опис досвіду Шевчук Ірини Володимирівни, учителя географії, гімназії № 136 м. Києва

 з теми

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ НУШ

 

1.ВСТУП

В умовах сучасної школи організація навчальної діяльності учнів та учителя переживає складний період, пов'язаний зі зміною цілей освіти, описаних у Концепції Нової української школи, яка побудована на системно-діяльнісному підході, впровадженні навчальних та життєвих компетентностей, включення в освітній процес наскрізних ліній.

Поширення серед учнів електронних носіїв інформації, що дають можливість отримати миттєвий доступ до будь-якої інформації, в тому числі і географічного плану: електронні онлайн карти з можливістю супутникового зображення, GPS-навігація, географічні фільми та інші можливості Інтернету поставили перед учителем серйозні проблеми пошуку шляхів вдосконалення уроку, який, не дивлячись на різноманітність форм організації навчання, залишається основою освітнього процесу.

Одним з основних умов ефективності сучасного уроку – зайнятість всіх учнів класу продуктивної навчальної діяльністю, навчання їх самостійного добування знань і прищеплення навичок самостійної роботи. Основою сучасного уроку географії виступає системно-діяльнісного підходу. Завдання вчителя – не просто викладати навчальний матеріал, перевіряти засвоєне, а організовувати діяльність учнів з різними джерелами географічної інформації, формулювати пізнавальні завдання і надавати допомогу у вирішенні навчальних проблем, створювати ситуації взаємодії.

Дані обставини вимагають від учених і практиків нових педагогічних досліджень в області методики викладання географії, пошуку інтерактивних засобів, форм і методів навчання і виховання, пов'язаних з розробкою і впровадженням в освітній процес сучасних освітніх та інформаційних технологій. До сучасної освіти сьогодні пред'являються нові вимоги, пов'язані з умінням випускників середньої школи орієнтуватися в потоці інформації; творчо вирішувати виникаючі проблеми; застосовувати на практиці отримані знання, вміння і навички.

Мета – узагальнення досвіду роботи учителя з використання інтерактивних методів на уроках географії в рамках реалізації основних положень Концепції НУШ.

Завдання

 • аналіз наукової, методичної літератури з даного питання
 • визначення способу класифікації інтерактивних методів навчання, що використовує вчитель на своїх уроках
 • опис інтерактивних методів за певною системою
 • узагальнення матеріалу у вигляді таблиць

Очікувані результати – створення узагальнюючих таблиць із досвіду роботи щодо використання інтерактивних методів навчання, в тому числі за допомогою можливостей смартдошки, зручних у використанні на практиці.


 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

 

За основними положеннями Концепції НУШ одним із завдань сучасної школи є ретельний добір навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання.

Саме тому сьогодні необхідно змінювати підходи до навчання, які використовуються не тільки в Україні, а й у світі.

Бразильський педагог Пауло Фрейре вважає, що доцільно замінити традиційну «накопичувальну» освіту на освіту «проблемно‑визначальну». У книзі «Педагогіка пригноблених» П. Фрейре [5] назвав «банківською освітою», коли учнів розцінюють як «банк», а викладачів – як вкладників, які сподіваються отримати дивіденди в майбутньому. При «банківській освіті» учні є пасивними отримувачами певного обсягу знань, які вони доволі часто вважають не своїми, не інтерпретують їх, не розуміють значення та, найголовніше, забувають більшу частину після отримання оцінки. За умов проблемно-визначальної освіти учні займаються реальними проблемами, запозиченими з життя. Навчання, вважає педагог, відбуватиметься набагато успішніше, якщо учні самостійно формулюватимуть завдання і, виходячи з власного життєвого досвіду, виконуватимуть їх.

Під час навчання учні мають робити набагато більше, ніж просто слухати і фіксувати готові думки вчителя. Вони можуть продукувати інформацію самостійно, визначати та обговорювати проблеми, знаходити шляхи їх розв’язання, спостерігати і планувати. Вони повинні мати змогу застосовувати нові знання та навички на практиці, створювати зворотні зв’язки.

Сучасні педагоги та науковці Ґордон Драйден та Джаннет Вос у книзі «Революція в навчанні» акцентують увагу на змінах у підходах до освіти і констатують, що «мистецтво викладання видозмінюється в мистецтво навчати дітей того, як потрібно самостійно вчитися» [6]. Серед рекомендацій учених:

 1. Орієнтація на інтерактивні комунікаційні технології.
 2. Уміння вибирати найефективніші й випробувані методи навчання.
 3. Підносити ідею партнерства, цінувати ініціативу.
 4. Підвищувати кваліфікацію вчителя.
 5. Зробити навчання впродовж життя світоглядною суттю особи тощо.

Не менш важливою складовою реалізації завдань сучасної освіти є формування творчої креативної особистості, що зможе успішно реалізуватися в житті.

Едвард де Боно [7] – признаний експерт у галузі психології творчого мислення, британський учений, – ототожнюючи творчі здібності і креативність (творчість), вводить поняття «латеральне мислення» (інші терміни у перекладі: «нестандартне», «бокове» «нелінійне» мислення). Саме значення слова «латеральне» означає рух в сторону. Під латеральним мисленням Едвард де Боно розуміє специфічний процес обробки інформації, який спрямований на прийняття ефективного рішення проблеми, уміння звільнитись від моделей-кліше, перебудувати стереотипні схеми. Боно виділив основні принципи латерального мислення:

 • усвідомлення ідей, які панують та є стереотипними;
 • пошук різних підходів до явищ та проблем;
 • звільнення з-під жорстокого контролю логічного мислення;
 • використання випадку;
 • розуміння того, що будь-яка точка зору на щось – це тільки одна з багатьох можливих точок зору;
 • виклад оцінки, судження;
 • генерування нових підходів [2]

Варто також ураховувати те, що для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків.

Саме інтерактивні методи навчання [3,4,1], у процесі якого учні і вчитель перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою, створюють можливості для співпраці, взаємонавчання, реалізації вищезазначених позицій щодо організації навчального процесу. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення.

Ось чому автором даного досвіду узагальнено та описано методи та способи використання інтеракцій при навчанні географії, серед яких одне з провідних місць замає використання смартдошки для активного включення учнів в самоосвітній процес.

 

 • ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

У своїй роботі вчитель широко використовує інтерактивне навчання (англ." взаємодія") – що є однією з форм організації пізнавальної активної діяльності в умовах НУШ, яке має конкретну, передбачувану МЕТУ - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку їх особистісних якостей [3, с.25].

Технологія інтерактивного навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання, бо:

 • всі мають конкретне завдання, за виконання якого повинні публічно прозвітуватись;
 • від діяльності кожного члена групи залежить якість виконання поставленого завдання

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури занять, яка, за О. Пометун, складається з п’яти елементів:

 1. Мотивація.
 2. Оголошення, представлення теми й очікуваних результатів.
 3. Надання необхідної інформації для розв’язання завдань.
 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.
 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи [4, с.82].

Методи інтерактивного навчання, які використовує вчитель, можна умовно об’єднати у дві групи:

 • класичні методи (за О.Пометун) та
 • інтерактивні методи, які вчитель використовує на уроках із застосуванням смартдошки.

До першої групи вчитель використовує традиційні вправи ( додаток 1), серед яких асоціативні ігри, метод-уявлення, метод-дослідження тощо.

Для ефективного застосування методів та прийомів, що використовує вчитель на уроках, Шевчук І.В. систематизувала дані методи за віковими групами навчання: 6-7 класи, 8-9 класи, 10-11 класи, розвиваючи уміння та формуючи навички працювати в групі, коли кожен залучений до роботи і має персональне завдання, яке є елементом спільної роботи групи. Проведення таких уроків вимагає від учителя створення сприятливого психологічного клімату на занятті, коли в процесі роботи кожен повинен мати можливість висловити свою точку зору. Така робота потребує додаткової підготовки до проведення уроку: підготовку кабінету для інтерактивної взаємодії, продумати розміщення меблів, підібрати заздалегідь необхідні матеріали. Під час заняття необхідно дотримуватись регламенту та процедури, проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх.

Саме тому вчитель поступово переходить на використання інтерактивних методів із застосуванням смартдошки (SMART Board). У нагоді став досвід учителя географії Левченко Ірини Ігорівни, який І.В.Шевчук творчо проаналізувала та узагальнила у вигляді таблиці (додаток 2). Опанувавши азами роботи під час навчання (сертифікат , що підтверджує успішне завершення курсу навчання «Використання програмного забезпечення SMARTBoardNotebook», м. Київ,2018р.), вчитель за аналогією створила таблицю використання можливостей інтерактивної дошки для  SMART Notebook 16 (додаток 3). Працюючи з дошкою протягом року, вчителю вдалося більш повно застосувати можливості самої «розумної» дошки, використовуючи шаблони  SMART Notebook 18 (додаток 4).

Варто звернути увагу, що можливості інтерактивної дошки саме на уроках географії дозволяють чітко регламентувати часу на уроці, слідкувати за дотриманням визначеного регламенту. Під час підготовки проблемних, дискусійних питань учитель «спрогнозовує» за допомогою шаблонів різні варіанти можливих відповідей і відповідно різні шляхи розгортання дискусії. Крім того робота зі SMART Board дозволяє заздалегідь продумати критерії оцінювання роботи.

Які результати використання інтерактивних методів на уроках географії?

Це, перш за все:

− формування навичок культури спілкування (вміння вести дискусію, обговорення);

− вироблення вміння приймати спільні рішення;

− удосконалення вміння робити аналіз, синтез, висновки та узагальнення;

− формування навичок ораторського мистецтва;

− розвиток творчих здібностей тощо [3, с.27].

 

 • ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
 1. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії: [Навч.- метод. посіб.]/ Г.Д. Довгань. - Х.: Вид. група"Основа", 2005. - 126 с. - (Б-ка журн. "Географія"; Вип.5(17)).
 2. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Н. М. Бібік.— К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
 3. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К., Видавництво А.С.К., 2007. – 142 с.
 4. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 136 с.
 5. Фрейре П. Педагогика угнетенных// Pedagogia do Oprimido (1970) / Пер. Н. Демьянова. — М.: Радикальная теория и практика, 2019. — 176 с.

Електронні ресурси

 1. Драйден Ґ , Вос Д. Революція в навчанні / перекл. з англ. М. Олійник. – Львів: Літопис, 2005. – 542 с. Режим доступу: http://static.klasnaocinka. com.ua/uploads/editor/2617/
 2. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач / Эдвард Де Боно //О психологии популярно. – 2015. - №47. -Режим доступу: ru: https://www.livelib.ru/author/18/top-edvard-de-bono

 

 1. ВИСНОВКИ

Робота вчителя географії Шевчук І.В. має позитивні результати: за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року - 2019 (Географія)» вона посіла 2 місце та нагороджена Грамотою управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації «За II місце у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2019» у номінації «Географія».

За підсумками результативності підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах та конкурсу наукових робіт старшокласників у МАН України за 2018-2019 н.р. вчитель посіла перше місце серед вчителів гімназії, підготувавши 10 призерів - учнів 8-11 класів. Учень 10 класу Морозов Матвей був відібраний для підготовки до участі у Всеукраїнському турі предметних олімпіад з географії.

Розроблені вчителем таблиці можуть стати у нагоді вчителям не тільки предмету географії.

Своїм досвідом Шевчук І.В. ділиться з колегами, очолюючи творчу групу вчителів гімназії – учасників експерименту Всеукраїнського рівня «Допрофільна підготовка та профільне навчання в системі «гімназія-ліцей» на базі гімназії № 136 м. Києва»

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

Класичні інтерактивні методи та прийоми, що використовує вчитель на уроках географії Шевчук І.В.

Класи

Завдання

Методи та прийоми

Результат

6-7

орієнтуватися на місцевості; визначати азимут, складати й читати план місцевості й карту, користуватися масштабом і градусною сіткою, описувати за картою окремі об’єкти — форми поверхні, водойми суші, моря й океани.

1.          Умовні подорожі за картою;

2.          «Географічна розминку» для вимірювання невеликих; відстаней між окремими пунктами;

3.          Асоціативні ігри;

4.          «Моя шпаргалка» для проведення картографічного практикуму;

5.          «Лови помилку картографа» для опису географічних об'єктів

Розвиток просторових уявлень, культури нанесення географічних назв на карту

8-9

Вміння працювати з картами різної тематики чи комплексними картами, а також з допоміжними даними, що можуть бути на полях карти (графіки, діаграмитощо).

1.          «Інтелектуальна розминка» - учні піднімають вгору картки: зелені – «відповідь знаю», червоні – «утруднююсь відповісти»

2.          Метод – уявлення. Приклад: (Ви – фермер, ви – директор металургійного заводу…);

3.          Метод - дослідження. Приклад: Тема: «Будівельний комплекс України.»

Завдання: Побудувати власний будинок з будівельних матеріалів, що виробляються в Україні, мінімізуючи їх перевезення.

4.          Напівзаповнена таблиця – учні, використовуючи додаткову інформацію, заповнюють пусті місця в таблиці

Комплексна характеристика певної території, об’єкта, явища;

просторова орієнтація;

 

Класичні інтерактивні методи та прийоми, що використовує вчитель на уроках географії Шевчук І.В.

(продовження таблиці 1)

Класи

Завдання

Методи та прийоми

Результат

10

Вміння читати карти, співставляти карти, підбір карт за темою, вміння користуватися діаграмами та картограмами, статистичним матеріалом, опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел.

1.          «Вірю – не вірю» учні за допомогою сигнальних карток підтверджують, або заперечують сказане вчителем

2.          «Опитування-естафета» учні задають питання з теми, передаючи естафету між рядами/парами тощо

3.          «Знайди зайве» учні аналізують отриману інформацію (географічні тексти з описом об’єктів ), знаходять інформацію, що є неправдивою або неправильною, або про інші об’єкти

4.          «Географічна мозаїка»

учні опрацьовують географічну і статистичну інформацію з різних джерел, заповнюють в групах частини мозаїки

Географічне бачення світу;

Формування власного світогляду на економічні, геополітичні події в світі;

 

Додаток 2

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

 1. Завантажити програму SMART Notebook 10,
 2. Налаштувати українська мову,
 3. Відкрити вікно «Переглянути»,
 4. Відкрити вікно «Галерея»,
 5. Відкрити вікно «Lesson Activity Toolkitt»,
 6. Використати будь-який з наступних кроків відповідно до інформації, поданої в таблиці:

Кнопки

Edit

(англ. правити)

кнопка дозволяє створити завдання, або змінити його

Solve

(англ. вирішити)

 якщо завдання вже неактуальне, або потрібно відразу показати правильну відповідь учням

Reset

 (англ. скидання)

щоб почати завдання з початку, або зупинити роботу з завданням

Start

(англ. почати)

почати роботу з інтерактивним завданням

Check 

 (англ. перевірити)

кнопка дозволить перевірити результат виконаного завдання

Інтерактивні завдання

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Anagram

Створення анаграм.

Необхідно перемішати літери, щоб скласти правильну відповідь 

Можливість додавання підказок, як у текстовому вигляді так і зображенням

Доцільно використовувати такі завдання при перевірці географічної номенклатури (назви географічних об’єктів)

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

(продовження таблиці 2)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Category sort

Сортування слів у колонки. .

16 слів можуть бути розділені на 2 або 3 колонок

Є можливість миттєвої перевірки завдання, «підглянути» відповідь, повернутися до початку завдання

Доцільно використовувати такі завдання для характеристики географічних об’єктів (економічні райони, природні зони, материки, країни тощо)

Hot spots

Позначення точок, місць на карті.

На карту виставляється певна кількість точок та текстових ярликів до них. Учень бачить тільки ярлики, які треба розставити на відповідні місця

Можливість перевірки розташування об’єкту на карті з різною точністю за вибором учителя

Доцільно використовувати такі завдання

1.            для позначки будь-яких точок на світовій карті

2.            для створення власного завдання, позначивши точки на зображенні, що самостійно обрано та завантажено (материк, країна). 

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

(2 продовження таблиці 2)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Image arrange

Порядок зображень.

Програма дозволяє завантажити до 15 зображень, які треба розмістити у відповідному порядку

Є можливість перевірки завдання.

Доцільно використовувати такі завдання

1.            для розташування назв гір у порядку збільшення \ зменшення їх абсолютної висоти;

2.            для розташування назв океанів від більшого до найменшого тощо.

Image match

Позначити зображення.

Програма дозволяє створити від двох до п’яти зображень та позначити їх (назвати). Виконуючи завдання, учням потрібно буде перетягнути правильну назву у відповідне вікно біля зображення, якому відповідає назва.

Є можливість перевірки завдання.

Доцільно використовувати такі завдання при характеристиці кліматичних поясів, природних зон тощо

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

(3 продовження таблиці 2)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Keyword match

Демонстрація значення слова, або визначення поняття.

У стовпчик Визначення записуються тлумачення понять, у стовпчик Слова – відповідні терміни

Можна міняти стовпчики місцями

Доцільно використовувати такі завдання при перевірці розуміння географічних термінів

Sentence arrangement

Упорядкування об’єктів, даних, понять

У заданому порядку вносяться до програми географічні об’єкти, географічні дані тощо, які під час роботи виникають у довільному порядку, учень переміщує дані відповідно до завдання вчителя

 

Доцільно використовувати такі завдання для

1.    розташування об’єктів з півночі на південь,

2.    з заходу на схід,

3.    природні зони від підніжжя до вершини тощо

Tiles

Мозаїка

У прямокутному полі з різнокольоровими прямокутниками «заховується» певний об’єкт (текст, малюнок), які стають невидимими. Перетягуючи зображення, учні відкривають правильні відповіді

Є можливість задати певний або довільний порядок

 Доцільно використовувати такі завдання для

1.    характеристики природних об’єктів (материків, океанів, форм рельєфу),

2.    характеристики промислових об’єктів тощо

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

(4 продовження таблиці 2)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

 

Time line reveal

Часова (числова) лінія

На прямій фіксуються точки. До кожної точки «прив’язується» інформаційний текст. Натискаючи на точку учні виводять додаткову інформацію з кожного пункт

Можливість додати до 10 точок

 Доцільно використовувати такі завдання для характеристики числових значень географічних об’єктів (висота, глибина, відсотки, результати відповідей географічних задач тощо)

Vortex sort

Вихор для сортування

Засіб для сортування елементів на 2 категорії у формі гри. У 2 коловороти можна додати 16 слів, позначити до якого коловороту вони відносяться. При правильному переміщенні слова у відповідний коловорот, слово зникне, при неправильному, закрутиться та залишиться на екрані

Можливість додавати малюнки, у тому числі карти та їх частини

Доцільно використовувати такі завдання для

1.           сортування географічних об’єктів (карти, малюнки),

2.           понятійного апарату (коловорот – географічне поняття, у завданні його характеристики),

3.           характеристики об’єктів (коловорот – об’єкт, у завданні його характеристики)

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (за І.І.Левченко)

(5 продовження таблиці 2)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

 

Balloon top

Повітряна куля, що лопається

На сторінці розміщується об’єкт, який закривається повітряною кулькою. При натискання на кульку, вона лопається, відкривається об’єкт, що схований

На кульці можна записати питання, інформацію

Доцільно використовувати такі завдання для

1.              визначення об’єкту за його характеристикою (опис географічного положення країни - карта країни або малюнок)

2.              характеристики об’єкту, що демонструється (малюнок –

3.              під кулькою відповідь)

 

Додаток 3

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (І.В.Шевчук)

 1. Завантажити програму SMART Notebook 16
 2. Налаштувати українська мову,
 3. Відкрити вікно «Переглянути»,
 4. Відкрити вікно «Галерея»,
 5. Відкрити вікно «Lesson Activity Toolkitt», «Lesson Activity Exemples»
 6. Використати будь-який з наступних кроків відповідно до інформації, поданої в таблиці:

Інтерактивні завдання «Lesson Activity Toolkitt», Layering

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Color reveal metod 1

Упізнай зображення

Зображення необхідно «впізнати», дати тлумачення 

Можливість додавання підказок, якщо «опустити» зображення за лінію відповідей

Доцільно використовувати такі завдання при перевірці географічної номенклатури (назви географічних об’єктів)

Color reveal metod 2

Назви географічні об’єкти

На карті необхідно знайти та назвати географічні об’єкти

Підводячи лупу до об’єкта, можна перевірити правильність відповіді

Доцільно використовувати такі завдання для характеристики географічних об’єктів (економічні райони, природні зони, материки, країни тощо)

Color reveal metod 3

Питання-відповідь

На сторінці розміщена двокольорова таблиця, лівий стовпчик – поняття, термін, назва географічного об’єкту, які потрібно пояснити

Пересуваючи об’єкт вправо, можна побачити правильну відповідь

Доцільно використовувати такі завдання при характеристиці кліматичних поясів, природних зон тощо

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (І.В.Шевчук)

(продовження таблиці 3)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Layer reveal

Перевір себе

На об’єктах написані географічні поняття\цифри\дати необхідно дати їх тлумачення

Потягнувши за стрілку, можна побачити правильну відповідь

Доцільно використовувати такі завдання для характеристики числових значень географічних об’єктів (висота, глибина, відсотки, результати відповідей географічних задач тощо)

Drag to target

Доповни пропуски

У текст географічного змісту із пропусками необхідно правильно вставити пропущені слова, словосполучення, які розміщені під текстом

Є можливість перевірки тексту у правильному вигляді

Доцільно використовувати такі завдання для

4.              визначення об’єкту за його характеристикою (опис географічного положення країни - карта країни або малюнок)

5.              характеристики об’єкту, що демонструється

Інтерактивні завдання «Lesson Activity Toolkitt», Peges

Keyword sort

Доповни таблицю

Колонка справа має опис географічного об’єкта, знизу подані назви географічних об’єктів, які треба розмістити у правильному порядку

Є можливість перевірки правильності відповідей

Доцільно використовувати такі завдання при перевірці розуміння географічних термінів

 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (І.В.Шевчук)

(2 продовження таблиці 3)

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Ordering

Упорядкування об’єктів, даних, понять

У заданому порядку вносяться до програми географічні об’єкти, географічні дані тощо, які під час роботи виникають у довільному порядку, учень переміщує дані відповідно до завдання вчителя

Є можливість перевірки правильності відповідей

Доцільно використовувати такі завдання для

4.              розташування об’єктів з півночі на південь,

5.              з заходу на схід,

6.              природні зони від підніжжя до вершини тощо

Venn diagram

Спільне та відмінне

У діаграму Венна, що розташована у центрі сторінки необхідно внести відповідні спільні та відмінні дані, що розміщено навколо діаграми

Є можливість перевірки правильності відповідей

Доцільно використовувати такі завдання для характеристики географічних об’єктів (економічні райони, природні зони, материки, країни тощо)

 


 

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії (І.В.Шевчук)

(3 продовження таблиці 3)

Інтерактивні завдання Lesson Activity Exemples», Interactive Technigues

Назва

Яке завдання

Як працює

Додаткові можливості

Приклад використання на уроках географії

Click to reveal

Натисни, щоб дізнатися

На сторінці розміщується об’єкти, який закривається повітряними кульками. При натискання на кульку, вона лопається, відкривається об’єкт\відповідь, що сховані. Правильна відповідь позначається зеленим знаком, неправильна – червоним хрестиком

На кульці можна записати питання, інформацію

Доцільно використовувати такі завдання для

1.    визначення об’єкту за його характеристикою (опис географічного положення країни - карта країни або малюнок)

2.    характеристики об’єкту, що демонструється

Object animation

Анімація об’єкту

Дається опис географічного об’єкту, знизу варіанти відповіді . правильна відповідь починає крутитися

Відповіді можуть бути малюнкам, частинами карт тощо

Доцільно використовувати такі завдання для характеристики числових значень географічних об’єктів (висота, глибина, відсотки, результати відповідей географічних задач тощо)

Pull tab

Витягни вкладку

На сторінки вставлений географічний об’єкт, для якого встановлено назви складових частин. Необхідно витягувати завдання та позначати його на об’єкті

Можна задавати варіанти: за вибором учня, за послідовністю

Доцільно використовувати такі завдання для

1.              визначення об’єкту за його характеристикою (опис географічного положення країни - карта країни або малюнок)

2.              характеристики об’єкту, що демонструється

Додаток 4

Алгоритм роботи зі смартдошкою під час підготовки уроку географії

Використання шаблонних завдань SMART Notebook 18.0

1.Завантажити  SMART Notebook 18.0

2.Налаштувати українську мову

3.Відкрити вікно "Smart Lab"

4.Вибрати завдання- шаблон:

Приклади та опис інтерактивних вправ, які використовує вчитель на уроках

Назва

Мета

Додаткові можливості

Приклад використання

Результат

Знайти пару

Співставити назви умовних знаків із  зображенням, що їм відповідають

Завдання на відповідність термінів, понять, явищ, процесів;

Тема: План місцевості

(6 клас)

Навчиться читати плани місцевості, географічні карти

Класифікація

Визначити, до якого типу економічного розвитку належать дані країни

Розподіл  географічних об’єктів, понять, термінів, процесів, явищ за заданими параметрами

Тема: Типи країн (9 клас)

Дізнається про особливості розвитку сучасного господарства в Україні і світі;

Ознайомлюється з соціально-економічними особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у розвитку окремих країн.

Сортування картинок

Визначити, які з ознак характерні для даної природної зони

Характеристика різноманітних природних явищ, соціальних процесів та відповідність їх даному критерію

 Тема: Характеристика природних зон

(7 клас)

Дізнається про природу материків та океанів, їхню цілісність і диференціацію

 

Приклади та опис інтерактивних вправ, які використовує вчитель на уроках

(продовження таблиці 4)

Назва

Мета

Додаткові можливості

Приклад використання

Результат

Простий порядок

Скласти хронологічну таблицю «Великі географічні відкриття»

Природні процеси, періоди розвитку природи, періоди формування територій тощо

Тема: Великі географічні відкриття

 (6 клас)

Навчиться уявляти відкриття нових земель, навколосвітні плаваннята сучасні дослідження Землі

Набір тексту

За даними фото корисних копалин написати  райони їх поширення (назви родовищ)

Перевірка понятійного апарату

Тема: Корисні копалини (8 клас)

Навчиться аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України

Заповнення пропусків

Дописати пропущені та закреслити зайві слова

Перевірка понятійного апарату, встановлення причинно-наслідкових зав’язків

Тема: Поверхневі води України (8 клас)

Навчиться характеризувати водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;

Хронологічна лінійка

Встановити за профілем рельєфу материк, який йому відповідає

Просторове уявлення

Тема: Тектонічна будова і рельєф Північної Америки» (7 клас)

Навчиться пояснювати закономірності розміщення форм рельєфу

Переворот

За даними характеристиками назвати центри автомобілебудування і навпаки

Дозволяє вивчати взаємно-однозначні відповідності

Тема: Машинобудування (9-11 клас)

Навчиться визначати види продукції машинобудівних підприємств, чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування; наводить приклади найбільших країн виробників

 

Приклади та опис інтерактивних вправ, які використовує вчитель на уроках

(2 продовження таблиці 4)

Назва

Мета

Додаткові можливості

Приклад використання

Результат

Відкриття підписів

Визначати географічні об’єкти і географічне положення на карті

Робота з контурною картою: за певними критеріями, просторова орієнтація по карті

Практичні роботи з картами

(6-11 класи)

Навчиться знаходити, систематизувати різноманітну географічну інформацію

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua