14

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

33301 1

ПРАВИЛА

конкурсного приймання до 5-11 класів гімназії № 136 м.Києва

на 2019-2020 навчальний рік

 

1. Приймання учнів до 5-11 класів гімназії проводиться у порядку, встановленому Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868.

2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від місця проживання, конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3. Конкурсні випробування проводяться для учнів:

5-х класів з 03 червня по 07 червня 2019р.

6-9 класів з 03 червня по 07 червня 2019р.

10-х класів з 17 червня по 21 червня 2019р.

5-11 класів    з 26 серпня по 30 серпня 2019р. (додаткове конкурсне приймання за наявності вільних місць).

4. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії.

5. У складі приймальної комісії створюються предметні комісії – з математики, української мови, англійської мови. Голова комісії – директор гімназії.

6. До участі в конкурсному прийманні до 5-11 класів допускаються учні, які мають достатні та високі показники успішності, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

7. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації – сайти гімназії № 136 м.Києва та управління освіти Дніпровського району.

8. До приймальної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та свідчать про їх навчальні або творчі досягнення. Для учнів, які вступають до 5 класу гімназії, проводяться конкурсні випробування з математики (письмово) та української мови (письмово), до 10 класу – з англійської мови та математики (математичного профілю) та з української мови та англійської мови (філологічного профілю).

9. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-9 класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць у вищезазначений термін з таких предметів: математика (письмово), українська мова (письмово),       до 11 класу – з англійської мови та математики (математичного профілю) та з української мови та англійської мови (філологічного профілю).

10. Учні, які вступають до 5-11 класів і мають високий рівень знань з усіх навчальних предметів, звільняються від конкурсного випробування і зараховуються до гімназії на основі поданих документів.

11. Учні 5-11 класів, які набрали під час конкурсного випробування з математики 8-12 балів, з української мови 8-12 балів, з англійської мови 8-12 балів (при вступі до 10,11 класу) зараховуються до гімназії за умови наявності вільних місць.

12. Випускники 9-х класів гімназії № 136 м.Києва зараховуються до 10 класу, які мають начальні досягнення високого та достатнього рівня за освітній рівень базової загальної середньої освіти, за рекомендацією педагогічної ради та за заявою батьків. Учні, які не отримали рекомендації педагогічної ради, беруть участь у конкурсному випробуванні на загальних умовах.

13. Варіанти письмових завдань для учнів 5-11 класів гімназії розробляються методичними комісіями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

14. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії та оприлюднюються в день випробування головою приймальної комісії у присутності її членів та вступників. 

15. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів. 

16. Письмові роботи з усіх предметів тривають по 45 хвилин. 

17. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше, ніж через 3 дні після проведення кожного випробування.

18.Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії. 

19. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники  ІІІ–1V етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів. 

20. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії. 

21. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються. 

22. Для зарахування учнів до гімназії № 136 м.Києва подаються такі документи:

  • -заява батьків або осіб, які їх замінюють;
  • -особова справа;
  • -копія свідоцтва про народження (паспорта);
  • -свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (для учнів, які вступають до 10-го класу);
  • -медична картка встановленого зразка.

23. Діти, які пройшли конкурс і набрали відповідну кількість балів, рекомендовано до зарахування до гімназії на підставі рішення приймальної комісії (Таблиця 1).

Таблиця 1

5-9 класи

Рівень

Базові предмети

Українська мова

Математика

Максимальний

12

12

Мінімальний

8

8

10-11 класи (математичного профілю)

Рівень

Математика

Англійська мова

Максимальний

12

12

Мінімальний

8

8

10-11 класи (філологічного профілю)

Рівень

українська мова

Англійська мова

Максимальний

12

12

Мінімальний

8

8

24. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які прибули із зони АТО встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу. Їм надається право першочергового зарахування до гімназії за умов набирання певної кількості балів Таблиця 2).

Таблиця 2

5-9 класи

Рівень

Українська мова

Математика

Максимальний

12

12

Мінімальний

7

7

10-11 класи (математичного профілю)

Рівень

Математика

Англійська мова

Максимальний

12

12

Мінімальний

7

7

10-11 класи (філологічного профілю)

Рівень

українська мова

Англійська мова

Максимальний

12

12

Мінімальний

7

7

25. Учні 5-11 класів, які не набрали мінімальну кількість балів з української мови (8 балів), з математики (8 балів), з англійської мови (8 балів) не рекомендовані до зарахування до гімназії № 136 м.Києва.

26. Зарахування дітей до 5-11 класів проводиться 01.09.2019р.

27. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

28. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин  протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

29. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінали документів (див.п.22) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

30. Персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил несе директор гімназії.

31. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, за його результатами покладається на управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua