14

11 клас

Математика

ВАРІАНТ 1

1. Розв’яжіть задачу:

   х – у = 3

   х2 – ху – 2у2 = 7

2. Розвяжіть рівняння:

2sin2 + sin х – 1 = 0

3. Знайдіть область визначення функції:

у =     ___1____

           х2 + 2х – 8

4. Знайдіть усі значення параметра А, при яких сума квадратів корнів рівняння 3х2 + 30х + А = 0 дорівнює 80.

ВАРІАНТ 2

1. Розв’яжіть задачу:

   х + у = 2

   2х2 + ху + у2 = 16

2. Розвяжіть рівняння:

2cos2 х - 5 cos х – 3 = 0

3. Знайдіть область визначення функції:

у =    ___1____

         х2 – 5х + 6

4. Знайдіть усі цілі значення параметра А, при яких квадратне рівняння   х2-2/а-1) х + 2а + 1 = 0 не має коренів.

 Українська мова

ВАРІАНТ 1

1. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:

а

шампін… йон, т..мяний, тон..ший, кін..ця

б

бал..зам, дон..чин, мен..шість, яблун..ці, дівчин..ці

в

п’ят..сот, пан .ство, хустин..ці. фал..ш, волин..с..кий

г

різ..бяр, джерел..це, сільс..кий, молот..ба, сяд..мо

2. Визначте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити апостроф:

а

п..ять, р. .ябий, моркв..який, без..язикий, п..єдестал

б

різдв.яний, ін..єкція, зв..язок, Лук..яненко, в..янути

в

транс..європейський, пів.яблука, торф ..яний, черв..як

г

ал.янс, к..ювет, вар..єте, без..ядерний, цв..ях

3. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

а

кур’єр, дев’ять, з’явитися, Лук’ян, двох’ярусний

б

з’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях

в

вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яиий

г

без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю

4. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а

по/нашому, де/не/де, віч/на/віч, часто/густо, казна/коли

б

по/псрше, по/вашому, ні/куди, на/весні, на/зло

в

будь/як, по/братерськи, в/голос, з давніх/давен, на/певно

г

хтозна/де, коли/не/коли, на/бік, у/перше, на/вигляд

5. Визначте рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

а

ближчий, дужчий, сміється, піщаний, у шапочці

б

стомишся, дуб, казка, нігті, легкий

в

боротьба, вишчий, зцідити, книжці, дочці

г

молотьба, легший, дорожчий, нижчий, річці

6. Назвіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

а

колектив, апарат, сума, трупа, панна

б

манна, нетто, міра, бароко, контрреволюція

в

комісія, тона, вілла, ірреальний, інтермецо

г

Руссо, Ніцца. Шиллер. Голландія. Міссурі

7. Відбувається спрощення в групах приголосних на письмі в усіх словах рядка:

а

проїз..на, безжаліс..но, гігант..ський, ряс..ний

б

доблес..ний, цінніс.. ний. захис..ник, студен..ський

в

безжаліс..нин, тріс..нути, форпос..ний. улес..ливий

г

блис..нути, сутніс. ний. благовіс..ний. благочес..ний

8. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку:

а

важко/хворий, віце/президентський, північно західний

б

військово/технічний, діаметрально/протилежний, літературно/художній

в

висоно/кваліфікований, радіо/телефонний, середземно/морський

г

парусно/моторний, блідо/рожевий, історико/ культурний

9. Усі слова з пів-, полу- написано правильно в рядку:

а

пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена

б

півмісяць, пів’яблука. пів-Одеси, пів Дніпра

в

пів’ясена, пів-України, пів машини, полукіпок

г

півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва

10. Літеру И слід писати в усіх словах іншомовного походження в рядку:

а

форт..с..мо, д.лема, К..пр. Цюр.х

б

Мавр..кій, Алж. р, С..дней. дец..бел

в

Дарв.лі, бургомістр, д..зель, Ч.лі

г

ескадр. лья, Ваш..нітон, граф..н, Кр..т

11. Правильно написано всі імена по батькові в рядку:

а

Васильович, Якович, Іллівна, Миколаївна

б

Юрієвич, Ігоревич, Валерієвна, Григоріївна

в

Кузьмівна, Олексійович, Оксентійович, Федоревич

г

Борисович, Леонтієвич, Мусієвич, Мефодієвна

12. Усі слова правильно записано у рядку:

а

Золоті ворота. Фабрика Киянка, західна Україна

б

Кримський півострів, вулиця Ярославів вал. Софійський собор

в

Палац спорту. Епоха Відродження, Москва-ріка

г

Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ», Голосіївський ліс


Практичне завдання

1. Запишіть транскрипцію слів:

        Хочеться, книжці, пісня, дзюрчить, мільярд, вовчий, прищепишся

2. Запишіть слова відповідно до орфограм

Західно/український, Св/ятослав, пта…ький, пр…солодкий, (з,с)клеїти, брин…чати, пів/дерева, ад/ютант, начеб/то, (з,с)фотографувати,  нездола…ний, всесвітньо/відомий, (з,с)чесати, різ…бяр, св/яще…нний, пів/Криму, п’ят…десят, черв/як,  барок…овий, медв/яний, буль…он, пари…ький ду..ий, добр…во, об/їхати, гірничо/промисловий, він…єтка, дит/ясла,  золото/гарячий, норд/ост, букве…ний, пан/європейський, стат…ей, суд…івство, зап’яс…ний,  студен…ський, попід/тин..ю, пр…осв/ященство, дьо…тю, ч…пси, ц…стерна, , д…ц…бел, пр….міський, рибал…ці, пр…в..нтивний

ВАРІАНТ 2

1. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставити м’який знак:

а

брун.ка. п’ят.десят. в’яз..кість, ц..вірін..кає, у мас..ці

б

дівчин..ці, учотир..ох, няньчити, с..вятковий, Хар..ків

в

близ..кість, різ..бяр, у кишсн .ці, міл..йон, приз..ба

г

молот .ба. майбут..нє, рибал..ці, рибал..с..кий, кін..чик

2. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах на місці крапок треба ставши апостроф:

а

довір.я, львів..янин, верб..я, комп..ютер, в..яз

б

реп ..ях , зв..язок, міжгір.я, сер.йотний, медв. яний

в

зів..янути, помор..яни, різьб..яр, пів..ящика, цв..ях

г

св..ятковий, Лук..янчук, двох..ярусний, торф..яний, бур..ян

3. Укажіть рядок, у якому допущено орфографічну помилку:

а

дев’ятнадцять, підв’язати, м’язи, бур’ян, кур’єр

б

з’єднаний, м’ясо, з’явитися, об’єм, під’їхати

в

роз’яснити, дит’ясла, пів’яблука, підв’язати

г

рум’яний, дзвякнути, цвях, розмякшити, подвір’я

4. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правопис і прислівників:

а

день у день, без кінця  краю, рік у рік, не до вподоби, казна-де

б

на зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку

в

у стократ, по-друге, як-небудь, віч-на-віч, навиворіт

г

по-моєму, по-зимовому, хтозна-коли, будь-де, рік-у-рік

5. Укажіть, у якому рядку всі прислівники пишуться з двома літерами мн:

а

гума..о, активн..о, людян..о, сон..о

б

відмін.о, старан..о, несказан..о, щоден..о

в

голосн..о, негадан..о, доречн..о; нездолан..о

г

невгамовн..о, впевнен..о, віддан..о, радісн..о

6. Усі слова з пів-, полу- написано правильно в рядку:

а

пів’їдальні, пів-Європи, полудень, пів-ясена

б

півмісяць, пів’яблука. пів-Одеси, пів Дніпра

в

пів’ясена, пів-України, півмашини. полукіпок

г

півуроку, пів-усмішка, півкниги, пів-Києва

7. Укажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и:

а

кред..т, гард..на. ц.ферблат. дж...гіт. метод..ка

б

р..туал. диспетч..р, інц..дент, ц..фра, в.кінг

в

див..рсант. д..ктор, б..льярд. Р..м, д..ригент

г

р.. нг. конт..нент, експ..римент. К..тай. б..ографія

8. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

а

..кісний, ..чорнілий, ..ходити, писати

б

..формувати, ..тулити, ..цідити, ..плеснути

в

..холонути, ..пітніти, ..сохнутися, ..порожніти

г

..фабрикувати. ..повідь, ..тверджувати, ..хилити

9. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку:

а

інтермецо, оппонент, бравісимо, бароко

б

Сирія, сольфеджіо, беладона, мадона

в

лібрето, вар’єте, досьє, Вірджинія, імміграція

г

Джульетта, сюрреалізм, голандський, акомпанемент

10. Слова правильно написані в рядку:

а

Кримський півострів, фабрика Киянка, народи півночі, західна Україна

б

Москва-Ріка, Князівство Монако, вулиця Ярославів вал. Софійський собор

в

Епоха Відродження, палац спорту. Конституція України, Нобелівська премія

г

Інститут педагогіки, шевченківський стиль, Бі-Бі-Сі, Божа Мати

11. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку:

а

військово/полонений, радіо/фізик, воєнно/стратегічний

б

кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікро/схема

в

мало/населений, авіа/лайнер. Дніпро/ріка

г

контр/атака, східно/слов’янський, гори/ цвіт

12. Правильно написано всі присвійні прикметники в рядку:

а

школярів, Софіїн, материн, Інгин

б

Стешин, соловейків, Зоєн, Прісьчин

в

Василеве, Марієне, свекрушин, пташиний

г

Парасчин, Надіїн, сорочин, ведмежий


Практичне завдання

1. Запишіть транскрипцію слів:

Пишається, качці, дні, дзвякай, мільйон, зозулька, батьківщина

2. Запишіть слова відповідно до орфограм:

Східно/європейський, присв/ячена, лати…ький, пр…багатий, (з,с)питати, брин…чати, пів/кімнати, ад/ютант, ніби/то, (з,с)корегувати,  несказа…ний, суспільно/корисний, (з,с)чепити, різ…бяр, свяще…ник, пів/Європи, шіст…десят, черв/як,  маро…кан…ький, моркв/яний, буль…он, пари…ький ду..ий, добр…во, об/їхати, гірничо/промисловий, моркв/яний, дит/ясла,  червоно/гарячий, норд/ост, соколи…ний, пан/європейський, стат…ей, суд…івство, зап’яс…ний,  студен…ський, попід/вікон..ю, пр…подобний, дьо…тю, к…парис, ц…трина, д…р…гент, д…ц…бел.

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua